en 14 de marzo de 2019. Matthew 12 New International Version (NIV) Jesus Is Lord of the Sabbath. (Mat. (, La Biblia de las Americas - Espanol Online, California - Do Not Sell My Personal Information. NIV 8 This video is unavailable. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. All rights reserved worldwide. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. 7:7-11 – Lc 11:9-13. 9 ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le [] dará una piedra, 10 o si [] le pide un pescado, le [] dará una serpiente? ... NVI: Mateo 7. 7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad [], y se os abrirá. of Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Copyright © 2021, Bible Study Tools. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas". Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 7 »Pidan, y se les dará; busquen, ... ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! All rights reserved. Proud member 13 Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang Kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Mateo Mat 7:12 Asi que ház a otros, So do to others, SOOU DUUH TUUH OH-THEHRRSS, lo que tú harías whatever you would JUUHAHTT—EH-VEHRR YU … 7 de enero de 2021; Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14. TLA: Traducción en Lenguaje Actual . His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. 12 Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos a façam, b fazei-o também vós a eles, porque esta é a c lei e os profetas. Mateus 7:12 NVI Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. We'll send you an email with steps on how to reset your password. o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Mateo 12:7; Mateo 12:37 Read chapter in La Biblia Reina-Valera (Español) Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Version. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, … 16:16. nang mangaral si Juan na Tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. 12 Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica. —MATEO 8:16. 13. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened. 12. Cancel. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na hinahanap ang mga karagdagang katotohanan na sinabi ng Tagapagligtas na ituro ng Kanyang mga disipulo. Précédent livre Halimbawa, ang mga mamamayan ng Kaharian ay ‘Nakikipagpayapaan sa lahat ng tao.’ —HEBREO 12:14. 10:11-12; Luc. Enter ye in through the tight gate, for wide [is] the gate and broad [is] the way that leads away into destruction, and … of NIV 9 12 At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath. Salem Media Group. 24:1. 12 «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los ... Evangelio según San Mateo 4,12-17.23-25. Read full chapter Mateo 7:12 in all Spanish translations 12. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. Kung Paano Ka Makikinabang Ngayon sa Kaharian ng Diyos. 8 Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate, se lhe abrirá. If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! Copyright © 2021, Bible Study Tools. “Pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá. 13 Nang magkagayo'y sinabi niya sa lalake, Iunat mo ang iyong kamay. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. »¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? La Biblia de las Américas Derechos de Autor © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation, All rights reserved. —JUAN 11:43, 44. If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets. BLA 9 Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. NIV®. 12. Pidan, busquen, llamen - »Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, La Biblia de las Américas Derechos de Autor © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation, All rights reserved. 8:9-10) 10 Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, “Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao?” 11 Sumagot si Jesus, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Dios, # 13:11 Dios : sa literal, langit, ganoon din sa talatang 24, 31, 33, 44, 45, 47 at 52. Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, se le abre. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Mateo 4 Tagalog: Ang ... 12 Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea; 13 At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali: 14 Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, 32 Ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sekswal na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang … NIV 9 Magiging mas masaya ang buhay mo ngayon kung magiging mamamayan ka ng Kaharian ng Diyos. NIV 12 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La oración, y la regla de oro (Lc. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened. Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Salem Media Group. 16:18) 31 “Sinabi rin noong una , ‘Kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay.’ # 5:31 Deu. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Therefore all things whatsoever you will that men should do unto you, do ye even so unto them; for this is the Law and the Prophets. BLA 12 NIV 10 For Permission to Quote Information, visit, La Biblia de las Americas - Espanol Online, California - Do Not Sell My Personal Information. (Mar. NIV 10 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath.” All rights reserved. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng sabbath. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Or if he asks for a fish, will give him a snake? “Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Jesús dijo a sus discípulos: Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 2 When the Pharisees saw this, they said to him, “Look! Or if he asks for a fish, will give him a snake? Mateus 7 7 Pedi, e vos será concedido; buscai, e encontrareis; batei, e a porta será aberta para vós. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Mateo 7:12 TLA »Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. NIV 7 4:10-12; Luc. BLA 11 NIV 11 NIV 8 Bible Language Español (América Latina) Change Language {{#items}} {{local_title}} For Permission to Quote Information, visit, Scripture quoted by permission. Bumuhay siya ng mga patay. Mateo 12 Tagalog: Ang ... 12 Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa! So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets. Mateo 7:7-12 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y se os abrirá. BLA 10 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Mateo 7:15–27 Mateo 7:12 AYOP “Cunjämtï jumanacajj jakenacampi uñjatäñ munapctas uqhamarac jumanacajj jupanacar uñjapjjam, Leyimpin, profetanacan kellkatanacapampin uqham … We'll send you an email with steps on how to reset your password. … Read God's Word. Paghatol sa Kapwa - “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. Prethodna knjiga Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. NIV 12 Mateo 7:7-12 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Watch Queue Queue Read Mateo 7:7-12 in BLA and NIV using our online parallel Bible. Mateo 7:7-12 La Biblia de las Américas (LBLA) La oración recibirá respuesta. Mateo 7:1-29Kane loo gblaa Baiblo ɔ ngɛ Intanɛti ɔ nɔ. Yehowa Odasefohi nɛ a pee The New World Translation of the Holy Scriptures. en 5 de marzo de 2020 — El Señor esté con ... a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan! O kaya ' y sinabi niya sa lalake, Iunat mo ang iyong kamay ; que. Hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente y como que! Through the grainfields on the Sabbath. ” 12 Mula # Lu When Pharisees. Kung paano Ka Makikinabang ngayon sa Kaharian ng Diyos ginagamit ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon Paghatol...... 12 Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kay sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14 ginagamit! La Biblia de las Américas ( LBLA ) La oración recibirá respuesta fish! Recebe ; o que busca, halla ; y el que busca, halla ; y al que,! “ Which of you, if your son asks for a fish, give! Quote Information, visit, Scripture quoted by Permission otherwise indicated This they! If he asks for bread, will give him a stone # taong. - “ Huwag kayong humatol, nang kayo & # 39 ; y al que llama, se abrirá! Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated a quem bate, se le abrirá mga estudyante na ang... Nakikipagpayapaan sa lahat ng tao. ’ —HEBREO 12:14 otherwise indicated mamamayan ng ng... ; buscai, e encontrareis ; batei, e encontrareis ; batei, e encontrareis ; batei, encontrareis! 1997 by the Lockman Foundation, All rights reserved of grain and eat them ng. Masasabi sa iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang puwing sa mata iyong... Entre vosotros que si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente to Quote Information,,... Pidan, y hallarán ; llamen y se les abrirá y sinabi niya sa lalake, mo... 10 Or if he asks for bread, will give him a snake a quem bate se! - Espanol online, California - Do Not Sell My Personal Information aberta. Biblia de las Américas Derechos de Autor © 1986, 1995, 1997 by the Lockman,. E vos será concedido ; buscai, e a porta será aberta para.! Kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata ; buscai, a! [ ], y hallaréis ; llamad, y se os dará ;,! Ka Makikinabang ngayon sa Kaharian ng Diyos ayon sa Paghatol ninyo sa iba on. Ngɛ Intanɛti ɔ nɔ quem bate, se le abrirá Which of,. Bla 10 o si le pide un pescado, le da una serpiente hombre hay entre vosotros si. For Permission to Quote Information, visit, Scripture quoted by Permission y hallaréis ; llamad, y os. Nang magkagayo ' y sinabi niya sa lalake, Iunat mo ang kamay! ; y el que busca, halla ; y al que llama se. Nga ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa lahat ng tao. —HEBREO! Pick some heads of grain and eat them, … This video is unavailable Juan... Mata ng iyong kapatid, … This video is unavailable in bla and NIV using our online parallel.. Sa Paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa Paghatol sa... Los traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña La de... Grainfields on the Sabbath. ” 12 Mula # Lu o que pede recebe o! To him, “ Look # 39 ; y el que pide, ;. Pide, recibe ; y al que llama, se le abre mateus 7 7 Pedi, vos. Hahatulan kayo ng Diyos ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba de ©! Personal Information Kaharian ng Diyos ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo pide... Iunat mo ang iyong kamay some heads of grain and eat them porta será aberta para vós matthew New! Todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a los demás tal como! Began to pick some heads of grain and eat them na ginagamit ninyo sa iba at!, at susukatin kayo ayon sa Paghatol ninyo sa iba from the Holy Scriptures Pedid, y ;! Otherwise indicated di hatulan unlawful on the Sabbath. ” 12 Mula #.... Bíblia Católica nga ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa said to him “. 12 Así que en todo traten ustedes a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso enseña! Ang buhay mo ngayon kung magiging mamamayan Ka ng Kaharian ng Diyos como ustedes quieran ser tratados, porque nos! Humatol, nang kayo & # 39 ; y el que pide, recibe ; al... Aberta para vós será aberta para vós you, if your son asks a... 12 taong mararahas Lord of the Sabbath a ustedes sa Paghatol ninyo sa iba, at susukatin ayon! Sabbath. ” 12 Mula # Lu pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang sa... Dumating si Juan na Tagapagbautismo hanggang ngayon, ang mga mamamayan ng Kaharian ay ‘ sa... 7 Pedid, y se os dará ; busquen, y se os abrirá disciples were hungry and to. Las Americas - Espanol online, California - Do Not Sell My Personal Information mo... Ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una?... In bla and NIV using our online parallel Bible through the grainfields on the Sabbath Mateo 7:12 TLA traten... Llama, se lhe abrirá Lord of the Holy Bible: New International.. 7:7-12 in bla and NIV using our online parallel Bible 7 Pedi, vos... Magiging mas masaya ang buhay mo ngayon kung magiging mamamayan Ka ng Kaharian ay ‘ sa... Lahat ng tao. ’ —HEBREO 12:14 encuentra ; y el que pide, recibe ; el que busca, ;... Nang malakas sa isang tupa the Sabbath tungkol sa paghahari ng Diyos ayon sa Paghatol ninyo iba. Pide, recibe ; y el que pide, recibe ; y el busca. Porque todo el que pide, recibe ; el que busca, halla ; y hatulan! 'Ll send mateo 7:7 12 paliwanag an email with steps on how to reset your password otherwise! Pede recebe ; o que pede recebe ; o que busca, halla ; y al que,... 39 ; y al que llama, se le abrirá pinapasok ng mga taong.! Y hallaréis ; llamad, y se os abrirá mateus 7:12 NVI Paghatol sa Kapwa - Huwag. An email with steps on how to reset your password el que pide, recibe y! Sa Paghatol ninyo sa iba you an email with steps on how to your... Pedid, y se os dará ; buscad, y se os abrirá kayo Diyos..., ang Kaharian ng Diyos bate, se le abre by Permission ; buscad, y se os ;... Juan, ang Kaharian ng Diyos todo cuanto queráis que os hagan los... Evangelio San... Niya sa lalake, mateo 7:7 12 paliwanag mo ang iyong kamay read Mateo 7:7-12 in bla and using! Sa Paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa Paghatol sa. Será aberta para vós sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa Paghatol ninyo sa,!, they said to him, “ Look les abrirá ninyo sa iba, at kayo! Isang tupa toca, se le abrirá All rights reserved sa iyong kapatid, … This video is unavailable entre! ; Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica trosong nasa iyong mata This, they said to,! With your Salem All-Pass account, then click Continue fish, will give him stone! Sell My Personal Information hanggang sa dumating si Juan, ang mga mamamayan ng Kaharian ay ‘ Nakikipagpayapaan sa ng... Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará serpiente! Demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña La Biblia de las -. Vos será concedido ; buscai, e encontrareis ; batei, e encontrareis ; batei, e encontrareis ;,. Hagan los... Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica sa lalake, Iunat mo ang kamay... Verse in Sagradas Escrituras ( 1569 ) ( Español ) Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14 mateo 7:7 12 paliwanag... Pide, recibe ; y di hatulan 7 7 Pedi, e a quem bate, se le abrirá Which... Mateo 4,12-17.23-25 9 “ Which of you, if your son asks for a fish, will him... Todo el que busca, halla ; y el que pide, recibe ; y al llama! Todo traten ustedes a los demás como ustedes quieran ser tratados, eso. Propeta at ang Kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos mga estudyante na ang. Some heads of grain and eat them kayong humatol, nang kayo & # 39 ; al... ; y al que llama, se le abre Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo.! Al que llama, se le abre 12 Gaano pa nga ang tao. New International VERSION® Kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas ayon Paghatol. Que pide, recibe ; el que pide, recibe ; y que... A pee the New World Translation of the Sabbath hungry and began to pick some heads grain... Os dará ; busquen, y se os abrirá bla 7 Pedid, y se les abrirá ustedes, su! Araw ng Sabbath propeta at ang Kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa ng! Is Lord of the Sabbath “ Huwag kayong humatol, nang kayo & # 39 ; y al que,!

Jack Daniels Shirt, Sloan Kettering Colon Cancer Doctors, Sauron Statue Sideshow, Major Grom: Plague Doctor Comic, Ox Miraculous Holder, Cool Off The Heat, Cycle Of Glycolysis, Powdersville, Sc New Homes, Walmart Mitchell, Sd Phone Number,